• സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ഹെല്‍ത്തി പാരഡൈസോ സീസണ്‍ 2

    ആരോഗ്യകേരളം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി ഹെല്‍ത്തി പാരഡൈസോ എന്ന പേരില്‍ കലാപരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആറാം ക്ലാസ് മുതല്‍ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം.

  • National Health Mission “Healthy Paradiso” Skit Competition

    “Adolescence is a period of active growth and development- physically, sexually, socially and emotionally. There are wide normal variations between the time of onset and the attainment of full maturity. Many adolescents present few if any problems during this potentially turbulent period, and make the necessary adjustments without undue stress to themselves, their family or […]

  • Disha 1056 Launch

    A complete health helpline.The Health Department and the National Rural Health Mission (NRHM) jointly launched a 24-hour helpline, DISHA (Direct Intervention System for Health Awareness)’, to help students combat problems arising out of examinations-related stress